Geopark

W 2008 roku z inicjatywy burmistrz Barbary Nowak w Połczynie-Zdroju zorganizowana została konferencja naukowa, na której omawiane były kwestie wpływu turystyki na ochronę środowiska w „Polodowcowej Krainie Drawy i Dębnicy”.

W zgodnej opinii naukowców i specjalistów z zakresu ochrony przyrody teren Doliny Pięciu Jezior i Pradoliny Dębnicy jest pod wieloma względami ewenementem przyrodniczym w skali kraju i posiada wszelkie predyspozycje, aby stać się atrakcją turystyczną. Jednak specyfika i cenne walory tego terenu wymagają zastosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, stąd propozycje tworzenia produktów turystycznych będą skierowane przede wszystkim do miłośników przyrody i historii.

Konsultacje terenowe na obszarze przyszłego geoparku

Dzięki konferencji zapadła decyzja o zorganizowaniu w Połczynie-Zdroju, Czaplinku i Barwicach VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. W Festiwalu firmowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe wzięły udział największe autorytety szczecińskiego i koszalińskiego środowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Dzięki temu było to kolejne ważne wydarzenie mające na celu propagowanie rozwoju turystyki w harmonii z ochroną przyrody.

Kolejnym krokiem w realizacji powziętych zamierzeń było powołanie do życia Stowarzyszenia „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy” z siedzibą w Połczynie-Zdroju. Organizacja skupia kilkunastu przedsiębiorców z branży turystycznej, przedstawicieli trzech wspomnianych samorządów i naukowców z dziedziny geologii. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój turystyki rozumiany jako tworzenie markowego produktu turystycznego.

W 2009 roku samorządy Połczyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic wspólnie zleciły opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego pod nazwą „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”. Zlecenie to wykonało Konsorcjum Doradcze „Prolandia” z Poznania – firma specjalizująca się w tzw. marketingu regionów. W trakcie prac nad opracowaniem Strategii (w drodze konsultacji samorządów, „Prolandii” i Stowarzyszenia) powstała koncepcja położenia głównego akcentu na geoturystykę.

Posiadając opracowaną strategią oraz zaplecze w postaci Stowarzyszenia burmistrz Połczyna-Zdroju wspólnie z Ryszardem Dobrackim z Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie rozpoczęli starania o utworzenie na przedmiotowym terenie Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”. Geopark jako forma tworzenia infrastruktury i sposób uprawiania turystyki cieszy się rosnącą popularnością w Europie, jak również w Polsce. Do pomysłu utworzenia naszego Geoparku udało się przekonać Głównego Geologa Kraju – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, który za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zlecił wykonanie operatu będącego podstawowym i kluczowym dokumentem niezbędnym do utworzenia Geoparku.

Zlecenie na wykonanie opracowania otrzymała (w drodze przetargu) firma Polgeol sp. z o.o. Zakład w Gdańsku i jest w trakcie realizacji tego zadania – termin zakończenia prac to marzec 2013. Zgodnie z zamówieniem dokument pod nazwą „Udokumentowanie stanowisk geologicznych dla utworzenia Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”” przede wszystkim będzie zawierał inwentaryzację nie mniej niż 50 stanowisk geologicznych, oraz kilkanaście działań stanowiących podstawę utworzenia Geoparku, spośród których warto wymienić najważniejsze:

  • Wytyczenie pięciu ścieżek geoturystycznych o łącznej długości nie mniejszej niż 120 km
  • Opracowanie mapy geoturystycznej w skali 1:25 000
  • Opracowanie strony internetowej Geoparku
  • Zrealizowanie filmu promującego Geopark.